Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze stron internetowych należących do Katolickiego Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „POSŁANIE” z siedzibą w Toruniu, tj. http://www.poslanie.pl, http://sklep.poslanie.pl oraz http://rekolekcje.poslanie.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „POSŁANIE” z siedzibą w Toruniu przy ul. Błękitnej 24, NIP: 956-219-61-60, REGON: 340310119, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000343395, zwane dalej: Stowarzyszeniem.

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych odbywa się wyłącznie przez Biuro Stowarzyszenia:
a) osobiście w siedzibie Biura: ul. Lecha 5-7, 87-100 Toruń (czynne: pon. – pt. w godz. 8:00 – 12:00),
b) tel. 724 171 870 (czynny: pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00)
c) e-mail: wspolnota(@)poslanie.pl

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych Stowarzyszenie opracowało wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie i weryfikacja zgodności przez Stowarzyszenie następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i prawa wspólnotowego, w tym z normami ujętymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oznaczane również jako: „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawieranej umowy i świadczenie innych usług, w tym zapewnienie dostępu do treści stron internetowych, o których mowa w ust. 1, i ich bezpieczeństwa, realizacja prawnie usprawiedliwionych celów administratora oraz wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych zależna jest od kategorii i celu przetwarzanych danych, w szczególności jest nią:
a) niezbędność do wykonania umowy, w tym w zakresie działalności sklepu internetowego oraz zapisów i uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie rekolekcjach),
b) prawnie uzasadniony interes administratora danych, w tym – ochrona danych osób korzystających ze stron internetowych, o których mowa w ust. 1,
c) przepis prawa, w tym w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych,
d) zgoda, w tym w zakresie wysyłki newslettera i komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości SMS, telefonu oraz w formie listu.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom danych poza wspierającymi obsługę zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego i zapisów na rekolekcje: Pocztą Polską S.A. w zakresie wysyłki zamówień i korespondencji listowej) i Krajowym Integratorem Płatności S.A. – operatorem Tpay.com (dawne: Transferuj.pl) – obsługi szybkich płatności on line (w tym kartami płatniczymi) oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe pozostawione na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1, nie zostaną sprzedane.

8. Okres przechowywania danych osobowych zależy od podstawy prawnej przetwarzania, w związku z czym w szczególności dane będą przechowywane w przypadku:
a) przetwarzania danych na podstawie umowy – do jej zakończenia i przedawnienia wynikających z niej roszczeń
b) przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – do upływu okresów określonych przez te przepisy (w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy ustaw podatkowych)
c) przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora – do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody.

9. Strony internetowe, o których mowa w ust. 1, realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

10. Strony zbierają informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

11. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza w celu procesu obsługi:
a) zamówień złożonych na stronie: http://sklep.poslanie.pl oraz
b) zapisów i uczestnictwa (w tym zgody na udostępnienie wizerunku) w organizowanych przez Stowarzyszenie rekolekcjach za pośrednictwem strony: http://rekolekcje.poslanie.pl.

12. Udostępnienie wizerunku osoby fizycznej biorącej udział w rekolekcjach organizowanych przez Stowarzyszenie następuje – z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 – na podstawie zgody zawartej w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej: http://rekolekcje.poslanie.pl i w oparciu o art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami).

13. Osoba fizyczna wyraża zgodę, o której mowa w ust. 13, poprzez zaznaczenie checkboxa, znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym przy klauzuli o następującej treści: >>Udzielam Katolickiemu Stowarzyszeniu Ewangelizacyjnemu „Posłanie” z siedzibą w Toruniu zezwolenia na wykorzystanie w zakresie jego działalności mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz video podczas rekolekcji z (w tym miejscu zostaną podane dane osoby prowadzącej rekolekcje oraz data i miejscowość, w której się odbędą) w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, w celu publikacji na stronach internetowych Stowarzyszenia, w wydawanym przez Stowarzyszenie „Piśmie ewangelizacyjno-formacyjnym Posłanie” oraz w innych publikacjach (książki, foldery, broszury, okładki), na profilach portali społecznościowych Stowarzyszenia takich jak Facebook, Youtube i Twitter, na płytach DVD, w formie plików multimedialnych oraz za pośrednictwem usługi streamingu (transmisje na żywo), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z Polityką prywatności (sformułowanie „Polityka prywatności” zawiera jednocześnie link do treści niniejszej Polityki prywatności.<< 14. Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 15. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła i w związku z tym ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.